วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การเรียนรู้จากสภาพจริง

การเรียนรู้จากสภาพจริง  (Authentic Learning)
 
 
การเรียนรู้จากสภาพจริง  (Authentic Learning)  การเรียนการสอนจะเน้นที่การปฏิบัติจริง การร่วมมือกันทำงาน การคิดอย่างมีจารณญาณ การแก้ปัญหา  การฝึกทักษะต่าง ๆ ที่เป็นการสร้างทักษะชีวิตให้กับตนเอง 
 
 

           บทบาทของครู

 

1.  ใช้ยุทธศาสตร์การสอนอย่างหลากหลาย

2.  วางแผนการสอนและพัฒนาการเรียนการสอน

3.   ให้ผุ้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  การกำหนดแนวทางการวัดผลและประเมินผลสภาพที่ปฏิบัติจริง

4.   จัดการเรียนรู้ที่เน้นสภาพปัญหา สอดคล้องกับความเป็นจริงในชีวิตประจำวัน  ใช้ข้อมูลในการสังเคราะห์ อธิบาย สรุป เพื่อแก้ไขปัญหาที่สะท้อนถึงชีวิตจริง

5.   ประเมินผลผู้เรียนที่การปฏิบัติเป็นสำคัญ เน้นพัฒนาการที่ปรากฏให้เห็น ดูคุณลักษณะและความสามารถของผู้เรียนโดยภาพรวม  เช่น การสังเกต  การสัมภาษณ์  การบันทึกจากผู้เกี่ยวข้อง   การใช้ข้อสอบเน้นการปฏิบัติจริง (Authentic Test)   การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน (Port Folio)
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น