วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553

วิธีสอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

วิธีสอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning   : PL)

 

วิธีสอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  (Participatory Learning  : PL)    โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจเลือกบทเรียนที่ต้องการเรียนรู้ในลักษณะกลุ่ม หรือศึกษาด้วยตนเอง  ผู้เรียนจะร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกขั้นตอน  ฝึกปฏิบัติการวางแผนการทำกิจกรรม การเรียนรู้ร่วมกัน และทำรายงานผลการเรียนรู้

 

                การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้น  เพราะเป็นการให้ผู้เรียนค้นพบตนเอง  เข้าใจความต้องการและทราบถึงระดับความสามารถของตนเอง ซึ่งจะเป็นส่วนกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น
 
 
องค์ประกอบของ   (Participatory Learning   :  PL)
 
1.       ประสบการณ์                       E1       (EXPERIENCE)
 
2.       สะท้อนความคิด/ อภิปราย   R&D  (REFLECTION / DISCUSSION)
 
3.       ความคิดรวบยอด                 C        (CONCEPT)
 
4.       ทดลอง/ ประยุกต์แนวคิด     E2      (EXPERIMENTATION/ APPLICATION)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น