วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553

วิธีสอนแบบสาธิต

วิธีสอนแบบสาธิต

 

วิธีสอนแบบสาธิต  หมายถึงวิธีสอนที่ครูมีหน้าที่ในการวางแผนการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่  โดยมีการแสดงหรือการทำให้ดูเป็นตัวอย่าง  นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต  การกระทำ หรือการแสดง และอาจเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมบ้าง          หลักการสอนแบบสาธิต
 
 
 
1.       ครูต้องเตรียมบทเรียน และซ้อมการสาธิตมาเป็นอย่างดีก่อนสาธิตให้นักเรียนดู

2.       ครูต้องมีจุดประสงค์ที่แน่นอนสำหรับการสาธิตทุกครั้ง และพยายามให้บรรลุจุดประสงค์

3.       ครูต้องแสดงการสาธิตให้นักเรียนเห็นอย่างทั่วถึงกันทั้งชั้น

4.       ครูต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสม ถูกต้องกับวิชานั้น ๆ

5.       ต้องสาธิตเกี่ยวกับบทเรียน
 
 
 
          ขั้นการสาธิต
 
 
1.       กำหนดจุดมุ่งหมายของการสาธิตให้ชัดเจน

2.       เตรียมอุปกรณ์การสาธิต

3.       เตรียมกระบวนการสาธิต เช่น เวลา ขั้นตอน การดำเนินการ การจบ

4.       ทดลองสาธิต

5.       จัดคู่มือสังเกตการสาธิต

6.       สาธิตแล้ว นักเรียนควรได้สาธิตซ้ำ

7.       ประเมินผลการสาธิต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น